CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN THÀNH 9
Địa chỉ:  Số 134 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
Giám Đốc: 0913.293.815
Điện thoại: 02373.942.135 – 0976.681.866 – 0982.767.353
Email: congtytnhhmtvtanthanh9@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/congtytnhhmtvtanthanh9